• Номер скликання: 6 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2015


trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови обласної ради


від  06.04.15  № 12

Про облікову політику
та організацію бухгалтерського
обліку

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-ХІV, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  26.01.11 № 59, зі змінами та доповненнями, забезпечити в Житомирській обласній раді єдині (постійні) принципи, методи та процедури при відображенні поточних операцій в обліку та складанні бюджетної, фінансової та іншої звітності:

1.    Забезпечити належне ведення бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності та технології оброблення облікових даних, затвердивши наступні положення облікової політики:

1.1. Облікова політика Житомирської обласної ради визначається відповідно до вимог чинного законодавства.


1.2. Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться бухгалтерською службою обласної ради у складі загального відділу виконавчого апарату обласної ради. Бюджетна, фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.


1.3. Формою бухгалтерського обліку є меморіально - ордерна з використанням програмного комплексу «1-С Бухгалтерія (бюджет)» для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах із забезпеченням їх збереження на електронних носіях інформації  та в паперовому вигляді. Ведення бухгалтерського обліку має забезпечити безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов'язань згідно з планом

рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ з використанням класів та субрахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.06.13 № 611.

1.4.    Бухгалтерський облік виконання кошторису здійснюється у розрізі джерел фінансування.


1.5. Діяльність Житомирської обласної ради за всіма джерелами фінансування (загальний та спеціальний фонд кошторису) відображається в єдиному балансі.


1.6. Внутрішня звітність (меморіальні ордери, накопичувальні відомості тощо) формується окремо щодо кожного джерела фінансування.


1.7. Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі «Журнал-головна».


1.8. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинний документ, який фіксує факт здійснення операції та складається під час її здійснення. Оформлення та подання первинних документів здійснюється у відповідності до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88.

2.    Вести бухгалтерський облік з дотриманням наступних положень:

2.1. Ведення бухгалтерського обліку в Житомирській обласній раді покладається на бухгалтерську службу, очолювану заступником начальника загального відділу, головним бухгалтером виконавчого апарату обласної ради. Відповідальність працівників бухгалтерської служби закріпити відповідно до розроблених посадових інструкцій.
2.2. Облік касових операцій 

Оформлення та ведення касових операцій здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.14 № 637, зі змінами та доповненнями. Нумерація прибуткових та видаткових касових ордерів, а також їх реєстрація здійснюється послідовно в єдиній касовій книзі, незалежно від джерела фінансування.

 Одержана готівка витрачається суворо за цільовим призначенням. Використання коштів, які надходять до каси готівкою, без попереднього зарахування на рахунки Житомирської обласної ради заборонено.
Ліміт залишку готівки в касі встановлюється згідно з розпорядженням голови обласної ради. Інвентаризація каси проводиться один раз у квартал.
Облік касових операцій здійснюється в меморіальному ордері №1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями».
Облік грошових документів у національній валюті (коштів, що містяться в оплачених талонах на пальне, путівках у санаторії, бланках суворої звітності тощо) здійснюється з використанням типових форм первинного обліку бланків суворої звітності, затверджених наказом Міністерства статистики України від 11.03.96 № 67.

Облік операцій з отримання та видачі талонів на бензин та паливно-мастильні матеріали здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів СРСР від 10.09.87 № 61.
Облік даних операцій ведеться окремо від касових операцій з обліку коштів. Талони на бензин видаються під підпис водіям, закріпленим за службовими автомобілями, що знаходяться на балансі Житомирської обласної ради. Для їх обліку ведеться книга обліку виданих талонів.

2.3. Облік операцій з грошовими коштами

 Бухгалтерський облік грошових коштів,  розрахунків та інших активів  Житомирської обласної ради відображається згідно з вимогами  наказу Державного казначейства України від 26.12.03 № 242 «Про затвердження інструкції з обліку розрахунків та інших активів бюджетних установ» у розрізі джерел фінансування (загальний та спеціальний фонди) і кодів функціональної класифікації видатків.
 Облік операцій з коштами, розрахунками та іншими активами обласної ради здійснюється у грошовій одиниці України. Аналітичний облік операцій з грошовими коштами ведеться у розрізі кодів функціональної та бюджетної класифікації з виділенням видатків за загальним і спеціальним фондами окремо за кожним реєстраційним рахунком, відкритим  в ГУДКСУ у Житомирській області.
Нумерація платіжних документів єдина для всіх реєстраційних розрахунків.
Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду бюджету застосовується меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)». За наявності декількох рахунків, відкритих в органах державної казначейської служби, кожний рахунок оформляється окремим меморіальним ордером.
Для відображення в обліку операцій з надходження та здійснення касових видатків на рахунок спеціального фонду застосовується меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)». Меморіальні ордери за кожним спеціальним реєстраційним (поточним) рахунком складаються окремо.
 Інвентаризація коштів, майна, розрахунків та інших статей балансу обласної ради здійснюється з дотриманням вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.14 № 879.

2.4. Оплата праці працівників

Оплата праці керівництва та працівників виконавчого апарату Житомирської обласної ради здійснюється відповідно до умов, передбачених  чинним законодавством та Положенням про матеріальне заохочення працівників виконавчого апарату обласної ради, затвердженим розпорядженням голови обласної ради від 07.02.08 № 22-К «Про внесення змін до Положення про матеріальне заохочення працівників виконавчого апарату обласної ради», зі змінами.
Підставою для нарахування заробітної плати є такі первинні документи: табелі обліку робочого часу, рішення обласної ради, кадрові розпорядження про призначення та звільнення працівників, розпорядження про відпустки, лікарняні листи тощо.  Термін здачі табелю обліку робочого часу за першу половину місяця - 14 числа, табелю за відпрацьований місяць - до 25 числа поточного місяця з наступним його коригуванням, у разі необхідності.
Виплата заробітної плати працівникам виконавчого апарату Житомирської обласної ради за першу половину місяця проводиться у розмірі не менше 50 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час 16 числа  кожного місяця або робочого дня, що йому передує, за другу половину місяця – в останній робочий день поточного місяця.
Облік розрахунків з оплати праці здійснюється в меморіальному ордері     № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій».

2.5. Відрядження та облік розрахунків з підзвітними особами

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59, зі змінами та доповненнями.
При направленні депутатів обласної ради (для виконання депутатських повноважень), керівництва та працівників виконавчого апарату обласної ради у службове відрядження, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради (бухгалтерська служба) складають кошторис витрат (довідку - розрахунок на виданий аванс) та ознайомлюють з ним відряджуваного депутата обласної ради, працівника виконавчого апарату обласної ради.
Працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради (канцелярія) здійснюють реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі за формою згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.03.11 № 362, та готують проект наказу про службове відрядження.
При складанні розпорядження голови обласної ради та наказу про службове відрядження депутатів обласної ради, працівників виконавчого апарату обласної ради окремим пунктом зазначається: «Виплатити добові згідно з чинним законодавством».

Відряджувані депутати обласної ради та працівники виконавчого апарату обласної ради складають звіт про використання коштів, виданих на відрядження,  або  підзвіт,  до  нього   додають  посвідчення про відрядження за
формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 28.07.97 №  260 «Про затвердження форми посвідчення про відрядження», або письмовий звіт довільної форми, де має бути вказано, яку саме виконано роботу, що підтверджує зв’язок службового відрядження з діяльністю обласної
ради. Документами, що підтверджують зв'язок такого відрядження з основною діяльністю, є, зокрема (але не виключно): запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з діяльністю обласної ради; укладений договір чи контракт; інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документи, що засвідчують участь відрядженої особи в семінарах, нарадах, виїзних засіданнях, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю обласної ради.  
Дозволяється, у разі службової необхідності, у  тому числі і термінового направлення у відрядження, направляти, як виняток,  у службові відрядження депутатів обласної ради та працівників виконавчого апарату обласної ради без виплати авансу.
Заробітна плата керівництву та працівникам виконавчого апарату обласної ради за час службового відрядження  сплачується з дотриманням вимог ст. 121 КЗпП України у розмірі не менше  середнього заробітку, який розраховується згідно з  Постановою КМУ від 08.02.95 № 100. У разі, коли заробітна плата за час перебування у службовому відрядженні  у розрахунку на день буде більше, ніж середня заробітна плата, то дні перебування у службовому відрядженні  оплачуються  як фактично відпрацьований час.
Рух підзвітних сум відображається у меморіальному ордері № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами».

2.6. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться окремо за кожним дебітором та кредитором у розрізі кодів економічної класифікації видатків  позиційним методом – за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком, договором, актом виконаних робіт (наданих послуг), видатковими накладними тощо).
Договори про надання послуг, придбання товарно - матеріальних цінностей, виконання робіт укладаються згідно з  вимогами Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель». Реєстрація укладених договорів здійснюється у книзі реєстрації договорів.
Облік зобов’язань здійснюється у відповідності з наказом Держказначейства України від 09.08.04 № 136 із змінами та доповненнями у розрізі джерел фінансування (загальний та спеціальний фонди), кодів функціональної класифікації видатків.

Меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» формується щодо кожного джерела фінансування окремо. Операції за розрахунками з дебіторами та кредиторами, що
здійснюються за рахунок спеціального фонду, ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою.

2.7. Облік основних засобів, нематеріальних активів, запасів

 До складу основних засобів відносяться необоротні матеріальні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за одиницю
(комплект) складає 2500,00 грн. включно. Необоротні активи, які були віднесені до складу основних засобів, до дати вступу в дію НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» рахувати як основні засоби до їх вибуття (списання) з обліку установи.
 До малоцінних необоротних матеріальних активів належать активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби"), вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 2 500 грн.
В якості визначення одиниці обліку запасів використовувати їх найменування. Облік запасів установи ведеться в кількісному та сумарному вимірі за найменуваннями запасів.
Облік основних засобів та необоротних матеріальних активів ведеться у повних гривнях без копійок. Сума копійок під час придбання необоротних активів списується на витрати установи.
Аналітичний облік основних засобів ведеться в  бухгалтерському обліку на інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах  за формою № ОЗ-6 (бюджет).
Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням основних засобів, необоротних матеріальних активів кожному об'єкту, крім малоцінних необоротних матеріальних активів, присвоюється інвентарний номер.
Присвоєні об'єктам інвентарні номери зберігаються за ними на весь період їх перебування на балансі Житомирської обласної ради. Номери об'єктів, що вибули (списані) чи ліквідовані, не присвоюються іншим об'єктам, що надійшли протягом трьох років.
Оцінку запасів при їх вибутті ( внаслідок їх використання, передачі або іншому вибутті) проводити за методом ФІФО з припущенням, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони відображені у бухгалтерському обліку.
  Аналітичний облік запасів у структурних підрозділах здійснювати з використанням форм, затверджених наказом Держказначейства України від 18.12.00 № 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання».
Сума транспортно-заготівельних витрат узагальнюється  на окремих субрахунках 141-143 у разі потреби. Сума цих  витрат щомісячно  розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця та сумою запасів, що вибули  (використаних, безплатно переданих тощо) за звітний місяць.
За місцем зберігання активи мають перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, з якими  укладається   договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. В експлуатації матеріальні активи перебувають на зберіганні осіб, відповідальних за їх експлуатацію.
Дані обліку об'єктів активів у матеріально відповідальних осіб мають відповідати даним бухгалтерського обліку.
У меморіальному ордері № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» відображаються вибуття і переміщення необоротних активів.
Проводити нарахування амортизації (зносу) на основні засоби за прямолінійним методом на систематичній основі  шляхом її нарахування на дату балансу (щоквартально)  діленням річної суми амортизації на 4. Для визначення строків корисного використання груп основних засобів приймати Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені в НП(С)БОДС та в додатку 1 до  Методичних рекомендацій Міністерства фінансів України щодо облікової політики суб’єкта державного сектору.
Проводити нарахування амортизації (зносу) малоцінних необоротних матеріальних активів у розмірі 50%  первісної вартості в першому місяці використання об'єкта  та інші 50% первісної вартості у місяці їх вибуття із активів (списання з балансу).
До запасів установи належать оборотні матеріальні активи, витрачання яких планується здійснити протягом року.
Відпуск запасів для використання або у зв'язку з іншим вибуттям проводиться за балансовою вартістю. При цьому, щомісячно складається відомість видачі товарно-матеріальних цінностей, яка додається до акта списання (типова форма 3-2).
Списання паливно-мастильних матеріалів за подорожніми листами проводиться згідно з нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, встановленими  наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43 (із змінами і доповненнями, останні з яких внесено наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.12 № 36).
            У меморіальному ордері № 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» відображається витрачання запасів, а в меморіальному ордері № 10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» – вибуття та переміщення малоцінних необоротних активів.
 Інвентаризація основних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, запасів проводиться 1 раз на рік перед складанням річної звітності, не раніше 1 жовтня або у разі необхідності, про що видається відповідне розпорядження голови обласної ради.
Використання особистих речей дозволяється за наявності відповідної заяви з  дозвільною  візою голови обласної ради чи його заступників. Завізована заява передається до бухгалтерії обласної ради для відображення їхнього руху на позабалансовому рахунку.
До об’єктів позабалансового обліку належать:
-    орендовані необоротні активи
-    активи на відповідальному зберіганні
-    непередбачені активи і зобов'язання
-    гарантії та забезпечення
-    списані активи та зобов'язання
-    передані (видані) активи відповідно до законодавства
-    бланки документів суворої звітності.
До бланків суворої звітності належать: санаторно-курортні путівки, поштові марки, марковані конверти, талони на придбання пального, чекові книжки.
 У меморіальному ордері № 16 «Накопичувальна відомість позабалансового обліку» ведеться облік надходження та вибуття у розрізі об’єктів позабалансового обліку.

3. Запровадити наступний документообіг бухгалтерської служби Житомирської обласної ради:

Документообіг бухгалтерської служби Житомирської обласної ради здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». Для забезпечення упорядкованості руху, повноти, послідовності та своєчасності відображення записів у бухгалтерському обліку обробка первинних документів здійснюється згідно з  графіком документообігу, який додається до даного розпорядження. Первинні документи, оформлені неналежним чином, не підлягають прийняттю до обліку та повертаються на доопрацювання.
Усі первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність складаються українською мовою, а документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку та складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований автентичний переклад на українську.
Меморіальні ордери формуються не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним. Обороти у книзі «Журнал-головна»  формуються не пізніше             10 числа місяця, наступного за звітним.
Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти та баланси передаються до архіву. До передачі до архіву зазначені документи зберігаються в шафах відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради. Бланки суворої звітності знаходяться в сейфі, що забезпечує їх зберігання. Строки зберігання документів затверджені наказом Міністерства юстиції України від 12.04.12 № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів».   Строки зберігання кожного виду документа зазначаються в номенклатурі справ виконавчого апарату обласної ради.
Підшивка документів здійснюється по мірі їх накопичення. Відповідальними за збереження первинних документів є особи, які здійснюють облік відповідних документів.

4.    Розпорядження голови обласної ради від 09.09.11 № 37 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики» вважати таким, що втратило чинність.

5.    Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної ради Годованого Р.М.

 

 

Голова обласної ради                                             В.Й. Француз