• Номер скликання: 6 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2011

УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної ради

 

від   09.09.11   №   37

Про організацію бухгалтерського
обліку та облікової політики

 

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-ХІY та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, необхідно забезпечити в Житомирській обласній раді єдині (постійні) принципи, методи та процедури при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності.

Для забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності та технології оброблення облікових даних:

1. Ведення бухгалтерського обліку в Житомирській обласній раді покласти  на бухгалтерську службу, очолювану заступником начальника загального відділу, головним бухгалтером виконавчого апарату обласної ради. Відповідальність працівників бухгалтерської служби закріпити відповідно до розроблених посадових інструкцій.

2. Заступнику начальника загального відділу, головному бухгалтеру виконавчого апарату обласної ради: 

2.1.   Забезпечити ведення бухгалтерського обліку згідно з Законом України  “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, іншими нормативними актами, що стосуються роботи бухгалтерії,  принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

2.2.    Забезпечити безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов'язань згідно з робочим планом  рахунків з використанням класів, застосовуючи меморіально-ордерну форму обліку.

2.3. Застосовувати бланки первинних документів згідно з наказами Мінстату України та використовувати відомості, книги, оборотні відомості,
 вести книгу-журнал «Головна», в якій відображати початкові сальдо, поточні обороти і сальдо на кінець звітного періоду на кожному рахунку. 

2.4. Складати та погоджувати із першим заступником голови обласної ради проект кошторису витрат на утримання виконавчого апарату та забезпечення депутатської діяльності, розрахунки до нього. Готувати зміни до кошторисних призначень та подавати до фінансового управління облдержадміністрації відповідні листи. Подавати на затвердження голові обласної ради, першому заступнику голови обласної ради кошториси, плани асигнувань, плани використання бюджетних коштів для одержувачів бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.

2.5. Забезпечити своєчасне проведення розрахунків по оплаті праці з працівниками виконавчого апарату обласної ради, установами та організаціями за надання послуг, проведення робіт, придбання товарно – матеріальних цінностей.

2.6. Брати участь у проведенні інвентаризації коштів та майна, що знаходяться на балансі обласної ради.

2.7. Вести облік касових та фактичних видатків, банківських операцій на розподільчих та реєстраційних рахунках обласної ради, облік сум за дорученням, облік за спеціальним рахунком “Інші позабюджетні кошти”, облік по земельних ресурсах, облік  розрахунків компенсаційних виплат потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС.

2.8. Вести облік розрахунків по заробітній платі, складати місячні та квартальні звіти у відповідні фонди, податкову інспекцію, а також персоніфікований облік по Пенсійному фонду, фонду соціального страхування, фонду зайнятості, ФСНВ.

2.9. Складати звіт по використанню коштів неприбутковими організаціями, квартальні баланси по бюджетних та позабюджетних рахунках, квартальні звіти.

2.10. Контролювати своєчасне подання звітності в установлені
строки до головного управління державного казначейства України в Житомирській області, Пенсійного фонду та інших соціальних фондів, державної податкової інспекції у м. Житомирі та інші установи.

2.11. Забезпечити збереження первинних бухгалтерських документів і передачу їх в архів та на знищення у встановленому порядку.

3. Головному спеціалісту загального відділу (бухгалтеру-касиру):

3.1. Здійснювати ведення касових операцій м/0 № 1.

3.2. Одержувати  виписки та за чеками готівку в казначействі, видавати готівку згідно з положенням «Про ведення касових операцій», відповідати за збереження готівкових коштів.

3.3. Входити до складу тендерного комітету обласної ради та брати участь в організації і здійсненні процедур закупівель.

3.4. Вести облік матеріальної допомоги, яка надається депутатами обласної ради згідно з розпорядженнями (трансфертами), сум за дорученнями, премій до Грамоти і Почесної грамоти обласної ради та своєчасно заповнювати і подавати відповідну звітність у податкову інспекцію.

3.5. Здійснювати підготовку бухгалтерських документів для держказначейства та банківських документів.

3.6. Вести облік  зобов’язань та фінансових зобов’язань обласної ради, договорів, укладених обласною радою із постачальниками товарів та послуг.

3.7. Подавати звіти у податкову інспекцію, інші організації.

4. Провідному спеціалісту (бухгалтеру):

4.1. Вести облік  розрахунків з дебіторами і кредиторами  м/о№ 6, здійснювати контроль за своєчасним оприбуткуванням ТМЦ та послуг і вчасними розрахунками з дебіторами і кредиторами, проводити інвентаризацію відповідних розрахунків.

4.2. Своєчасно і правильно вести облік основних засобів та інших необоротних активів, заповнювати картки обліку основних засобів, вести облік списання матеріалів М/0 № 9, 10,13, брати участь у проведенні інвентаризації коштів та майна, що знаходяться на балансі обласної ради.

4.3. Виписувати довіреності, вести журнал реєстрації довіреностей.

4.4. Вести облік авансових звітів та розрахунків з підзвітними особами м/о №8, відрядження.

4.5. Складати акти звірки з підприємствами , які надають товари та  послуги (зв’язку, енергоносіїв  і т. ін.).

4.6. Складати звіти ф№7, звіт по використанню  енергоносіїв щомісячно та щоквартально.

4.7. Подавати звіти у податкову інспекцію, інші організації.

4.8. Отримувати та видавати талони на бензин, вести оборотну відомість обліку талонів на бензин  та готувати зведену інформацію за використаний у поточному місяці бензин для його списання, складати звіт по бензину за формою 4МТП.

 

 

Голова ради                                                               Й.А. Запаловський