• Номер скликання: 8 скликання
 • Тип документа: Рішення
 • Рік документа: 2022

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Одинадцята сесія                                                                            VIІІ скликання

від  14.07.2022 № 420

Про внесення змін у рішення
Житомирської обласної ради
від 24.12.2020 №14
«Про Положення про постійні комісії
обласної ради VIIІ скликання»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії  обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності від  11.07.2022  , обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 14 «Про Положення про постійні комісії обласної ради VIIІ скликання», а саме:
  • Підрозділи «З питань бюджету та фінансів», «З питань комунальної власності та майнових відносин» розділу «IV. Функціональна спрямованість постійних комісій» додатка до рішення викласти у наступній редакції:

«З питань бюджету та комунальної власності»

 1. Попередньо розглядає проєкт обласного бюджету, зміни до обласного бюджету і подає на розгляд обласної ради відповідні висновки і рекомендації.
 2. Розглядає подання, пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту обласного бюджету, а також рекомендації постійних комісій обласної ради до проєкту обласного бюджету та приймає рішення щодо врахування (не врахування) поданих рекомендацій та пропозицій.
 3. Здійснює контроль за виконанням обласного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.
 1. Здійснює перевірку річного звіту про виконання обласного бюджету, надає рекомендації щодо його внесення на затвердження обласної ради.
 2. Розглядає проєкти програми соціально-економічного і культурного розвитку області, цільові програми, готує висновки і рекомендації з цих питань.
 3. У межах поточного виконання обласного бюджету аналізує хід виконання затверджених цільових програм в аспекті досягнення ними поставленої мети, пріоритетності програм, ефективності використання бюджетних коштів, виділених на реалізацію відповідних програм. Надає рекомендації щодо підвищення ефективності  цільових програм або доцільності їх подальшої реалізації.
 4. Контролює питання ефективності, раціонального використання бюджетних коштів, вносить пропозиції щодо організації і контролю з цього питання. Заслуховує розпорядників бюджетних коштів стосовно напрямів та ефективності використання коштів обласного бюджету.
 5. Надає погодження стосовно передачі бюджетних призначень на виконання функцій, завдань або надання послуг, на які надано бюджетні призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів обласного бюджету до іншого, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою.
 6. Розглядає рекомендації інших постійних комісій обласної ради з питань формування, виконання, внесення змін до обласного бюджету та приймає рішення (висновки і рекомендації) щодо їх внесення на розгляд обласної ради.
 7. Здійснює контроль за використанням майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та, у разі необхідності, вживає заходів щодо підвищення ефективності його використання.
 8. Здійснює попередній розгляд та надає рекомендації, висновки на розгляд обласної ради з питань управління об’єктами спільної власності щодо створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій (крім тих, що належать до повноважень інших постійних комісій обласної ради).
 1. Погоджує Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні та Переліки другого типу об’єктів оренди комунальної власності, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, а також, у разі необхідності, умови оренди та зміст оголошення аукціону з оренди майна на окремі об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 2. Розглядає питання та надає рекомендації щодо надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 3. Погоджує в установленому законодавством та обласною радою порядку питання про продаж, передачу в концесію або під заставу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 4. Погоджує перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації, а також, у разі необхідності, умови приватизації та зміст оголошення аукціону.
 5. Погоджує статути підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, контролює виконання їх умов та вживає заходів у разі їх порушення (крім тих, що належать до повноважень інших постійних комісій обласної ради).
 6. Погоджує укладання, розірвання контрактів із керівниками комунальних підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та контролює їх виконання за дотриманням умов. Погоджує призначення та звільнення виконуючих обов’язки керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, призначених розпорядженням голови обласної ради (крім тих, що належать до повноважень інших постійних комісій обласної ради).
 7. Погоджує в установленому законодавством порядку питання про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад і прийняття майна інших форм власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 8. Погоджує питання закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на праві оперативного управління та господарського відання.
 9. Ініціює, у разі потреби, проведення інвентаризації, оцінки майна, аудиту (в тому числі погоджує виконавця робіт, у разі залучення виконавців за договором) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. Розглядає та погоджує дозволи на списання майна з балансів підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в установленому законодавством та обласною радою порядку.
 2. Вносить рекомендації щодо надання пільг зі сплати орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 3. Заслуховує звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об’єктів спільної власності (крім тих, що належать до повноважень інших постійних комісій обласної ради). Надає пропозиції голові обласної ради щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників об’єктів спільної власності у разі встановлення фактів порушення ними умов контракту та вимог рішень обласної ради.
 4. Здійснює попередній розгляд і надання висновків, рекомендацій з питань розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та/або які перебувають у постійному користуванні підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 5. Здійснює контроль  за  виконанням  рішень  обласної ради за напрямками діяльності комісії, власних рекомендацій.
 6. У разі необхідності, вирішує інші питання з управління майном спільної власності, що належать до компетенції обласної ради.
 7. Здійснює попередній розгляд питань управління корпоративними правами (пакетами акцій, паями в господарських товариствах), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, надає висновки і рекомендації із зазначених питань на розгляд обласної ради, контролює ефективність управління корпоративними правами (пакетом акцій) спільної власності. Надає голові обласної ради пропозиції щодо персонального складу для включення представників до статутних органів суб’єктів господарювання.
 8. Попередньо погоджує тарифи та перелік послуг, що надаються підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 9. Погоджує та контролює виконання фінансових планів комунальних підприємств обласної ради (крім комунальних некомерційних підприємств).
 1. Розглядає інші питання, визначені нормативними актами обласної ради.».
 • Абзаци 2, 3 пункту 9 розділу «ІІ. Функції і повноваження» додатка до рішення викласти у наступній редакції:

«У разі звернення уповноважених осіб Житомирської обласної державної адміністрації щодо проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та комунальної власності стосовно розгляду питань, визначених пунктом 8 підрозділу «З питань бюджету та комунальної власності» розділу «IV. Функціональна спрямованість постійних комісій» цього Положення, питання має бути розглянуто протягом 3 робочих днів з моменту надходження відповідного звернення.

У випадку, якщо постійна комісія обласної ради з питань бюджету та комунальної власності не  розглядає питання, визначені пунктом 8 підрозділу «З питань бюджету та комунальної власності» розділу «IV. Функціональна спрямованість постійних комісій» цього Положення, протягом 3 робочих днів з моменту надходження відповідного звернення, Житомирська обласна державна адміністрація має право прийняти рішення із зазначених питань згідно з чинним законодавством та подати його на затвердження обласної ради.».

 • Підрозділ «З питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів» розділу «IV. Функціональна спрямованість постійних комісій» додатка до рішення доповнити підпунктами 8, 9 наступного змісту:

«8. Погоджує проєкти рішень обласної ради щодо переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню.

 1. Погоджує та контролює виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Житомирської обласної ради.».
 • Пункт 10 підрозділу «З питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку» розділу «IV. Функціональна спрямованість постійних комісій» додатка до рішення вилучити, у зв’язку з чим пункт 11 визнати, відповідно, пунктом 10.
 • Пункт 5 підрозділу «З питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села» розділу «IV. Функціональна спрямованість постійних комісій» додатка до рішення вилучити, у зв’язку з чим пункт 6 визнати, відповідно, пунктом 5.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.

Заступник голови

обласної ради                                                                                 В.В. Ширма