• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2021

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Восьма сесія                                                                                     VIIІ скликання

від 16.12.2021 № 324

Про внесення змін
у рішення Житомирської обласної ради
від 24.12.2020 № 21, зі змінами

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації                     від 03.12.2021 № 6912/2-21/45, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від 09.12.2021, з питань бюджету та фінансів  від 13.12.2021, обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020  № 21 «Про Програму розвитку системи освіти Житомирської області на 2021-2025 роки», зі змінами, а саме:

1.1. У тексті рішення та додатків до нього слова «Управління освіти і науки облдержадміністрації» замінити словами «Департамент освіти і науки облдержадміністрації» у відповідних відмінках.

1.2. Пункт 1 «Забезпечення дітей якісним харчуванням» таблиці «Проєкт «Якісне харчування – здорова дитина – сильна нація» розділу 2 «Загальна середня освіта» таблиці «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку системи освіти Житомирської області на 2021-2025 роки» додатка 1 до рішення доповнити рядками наступного змісту:

№ з/п 

Назва напряму діяльно-сті (пріори-тетні завдан-ня) 

Перелік заходів Програми 

Термін виконання заходу 

Вико-навці 

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування* (вартість), тис. гривень, у тому числі: 

Очіку-ваний результат

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

 

 

2021 рік*

2022 рік*

2023 рік*

2024 рік*

2025 рік*

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   

Організація харчування з використанням йодованої солі у закладах освіти області

+

+

+

+

+

Органи місцевого самовря-дування

Бюджети місцевого самовряду-вання

У межах фінансових можливостей

Збіль-шення відсотка  дітей, охопле-них якісним харчува-нням та збереже-ння здоров`я дітей

   

Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед дитячого населення, учнівської молоді та батьків щодо необхідності профілактики йододефіцитних захворювань

+

+

+

+

+

Органи місцевого самовря-дування

Бюджети місцевого самовряду-вання

У межах фінансових можливостей

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

Голова обласної  ради                                                                      В.І. Федоренко